Podmienky súťaže
Podmienky súťaže: Zdieľaj a vyhraj

SÚŤAŽ ZDIEĽAJ A VYHRAJZačiatok súťaže
Začiatok súťaže je dňa 15.12.2017 a ukončenie 20.12.2017.

Výhra v súťaži

- 4x sprchový gel a uterák

Účastníci súťaže
Účastníkom súťaže sa stane každý, kto sa pridá medzi fanúšikov našej facebook fanpage a bude verejne zdieľať našu aktuálne prebiehajúcu súťaž na svojom facebook profile.

Súťaže sa môže zúčastniť každý vo veku od 18 rokov, okrem zamestnancov Organizátora a ostatných firiem, ktoré sa podieľajú na tejto súťaži vrátane ich blízkych osôb podľa § 116 Občianskeho zákonníka. Súťaže sa môžu zúčastniť iba občania SR. Výhry zasielame len v rámci SR.

Každý účastník sa môže zapojiť do súťaže ľubovoľný počet krát, no vyžrebovaný môže byť len raz.

Žrebovanie výhercov
Žrebovanie výhercov prebehne nasledujúci pracovný deň po skončení súťaže. Zverejnenie výsledkov žrebovania bude na stránke www.facebook.com/unimat . Výhercovi bude výhra doručená poštou najneskôr do 15 pracovných dní od žrebovania.

Záverečné ustanovenia
Táto súťaž nie je organizovaná ani sponzorovaná spoločnosťou Facebook. Organizátorom súťaže je spoločnosť UNIMAT, s.r.o., so sídlom J.I.Bajzu 11, 97101 Prievidza IČO: 30228042, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, vložka č.1849/R (ďalej len “Organizátor”).

Účasťou v súťaži dáva účastník v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov organizátorovi súťaže svoj súhlas so spracovaním svojho mena, priezviska, telefónneho čísla a adresy poskytnutých v rámci súťaže a k ich využívaniu na ďalšie marketingové účely organizátora.

Ak sa preukáže, že výhercom sa stane osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v súťaži na výhru alebo neposkytne adresu pre zaslanie výhry, takáto osoba nemá nárok na výhru a cena prepadá v prospech Organizátora.

 

 

 

 

V Prievidzi, dňa 1.12.2017