Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

I. Základné ustanovenia

 

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) platia pre internetový obchod www.eshop.unimat.sk, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť:

 

Názov: UNIMAT, spol. s r.o.

Sídlo: J.I.Bajzu 11, 97101 Prievidza

IČO: 30228042

IČ DPH: SK2020467713

Kontaktná osoba: Ing. Jana Bundzelová, 0903 255 849, jbundzelova@unimat.sk

Ing. Zuzana Šušoliaková, 0903 809 788, susoliakova@unimat.sk

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Odd: Sro, vložka číslo 1849 / R

 

(ďalej len „predávajúci“)

 

 

 1. VOP upravujú vzťahy medzi predávajúcim a jeho obchodnými partnermi (ďalej len “kupujúci”). Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a súhlasí s nimi. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom upozornený pred uskutočnením objednávky a má možnosť sa s nimi oboznámiť ešte pred zaslaním objednávky.

 2. Kupujúcim sa rozumie spotrebiteľ alebo podnikateľ.

 3. Spotrebiteľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky pre osobnú potrebu alebo potrebu príslušníkov svojej domácnosti. Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré požaduje na nákupných dokladoch. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z.. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

 4. Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia, osoba podnikajúca na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, osoba prevádzkujúca poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.II. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho 1. Predávajúci sa kupujúcemu zaväzuje:

 • dodať tovar v požadovanom množstve a akosti v dohodnutej predajnej cene a za platobných podmienok, podľa týchto VOP,

 • vhodne zabaliť tovar, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

 1. Predávajúci nezodpovedá za:

 • oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou,

 • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou kupujúceho,

 • za poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou,

 • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

 1. Predávajúci má právo nepotvrdiť alebo stornovať už potvrdenú objednávku alebo jej časť, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O týchto skutočnostiach bude predávajúci kupujúceho informovať e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátene na ním určený účet do 15 dní, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak. 1. Kupujúci:

 • sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad alebo poškodenia zásielky, túto informáciu bezodkladne oznámiť prepravcovi a predávajúcemu,

 • nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny,

 • nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru,

 • sa zaväzuje zaplatiť za tovar predajnú cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

III. Objednávka tovaru / Kúpna zmluva

 

 1. Kupujúci si tovar môže objednať nasledovnými spôsobmi:

 • zaslaním objednávky prostredníctvom internetovej stránky

www.eshop.unimat.sk,

 • e-mailom na adrese objednavky@unimat.sk,

 • zaslaním písomnej objednávky na adresu sídla predávajúceho,

 • osobne u kontaktných osôb.

 

 1. Po prijatí objednávky vám do 24 hodín zašleme potvrdenie e-mailom. Na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim budú zasielané všetky ďalšie potrebné informácie. V prípade potreby bude predávajúci kontaktovať kupujúceho aj telefonicky. 1. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslanie objednávky kupujúcim. Kúpna zmluva je uzatvorená okamihom potvrdenia objednávky predávajúcim. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) po uplynutí 24-hodinovej storno lehoty, možno meniť, alebo rušiť len na základe dohody oboch strán, alebo na základe zákonných dôvodov. 1. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať tovar a zaplatiť zaň kúpnu cenu.

 2. Všetky objednávky, ktoré boli potvrdené sú pre obidve strany záväzné, pokiaľ sa nedohodli inak.

 

IV. Postup pri nákupe

 

 1. Pred nákupom v internetovom obchode nie je nutné sa zaregistrovať. Pre jednoduchší nákup je možne sa zaregistrovať a vyplniť registračný formulár. Následn sa kupujúci prihlasuje pomocou prihlasovacieho mena a hesla, ktoré si sám zvolí pri registrácii.V prípade zabudnutia prihlasovacieho mena alebo hesla, kontaktuje kupujúci predávajúceho e-mailom a následne bude heslo zaslané na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú pri registrácii. 1. Po prihlásení je možné tovar jednotlivo pridávať do nákupného košíka, meniť počet kusov alebo pridaný tovar z nákupného košíka odstrániť. 1. Po ukončení objednávky ju kupujúci odošle a následne ju do 24 hod predávajúci potvrdí alebo bude kontaktovať kupujúce za účelom jej upresnenia.

 

V. Storno objednávky

 

 1. Každú objednávku môže kupujúci bezplatne stornovať do 24 hodín od jej odoslania, a to písomnou formou (písomná forma je dodržaná aj pri správach odoslaných prostredníctvom e-mailu). Je potrebné uviesť meno, e-mailovú adresu a popis objednaného tovaru. V prípade stornovania objednávky predávajúci nebude účtovať žiadne poplatky súvisiace so stornom objednávky. V prípade úhrady kúpnej ceny, alebo jej časti, budú finančné prostriedky vrátené na účet kupujúceho do 15 pracovných dní, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.

 

VI. Odstúpenie od Zmluvy

 

 1. V zmysle ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho  má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. O odstúpení od zmluvy kupujúci upovedomí predávajúceho písomne (aj e-mailom) v stanovenej lehote. Tovar je kupujúci povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný alebo poškodený, predávajúci môže vrátenú cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku. Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľovi do 15 pracovných dní od odstúpenia od zmluvy kupujúcim. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, ak Tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. 1. Spoločnosť UNIMAT,spol. s r.o. garantuje výmenu tovaru alebo vrátenie zaplatenej sumy podľa nasledujúcich ustanovení:

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy podľa § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji do 14 pracovných dní. Lehota na odstúpenie začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci má právo v tejto lehote tovar rozbaliť a odskúšať, nie však začať používať a následne vrátiť predávajúcemu. Kupujúci telefonicky alebo mailom upozorní predávajúceho na odstúpenie od zmluvy. Vracaný tovar doručí kupujúci predávajúcemu osobne alebo prostredníctvom doručovateľskej spoločnosti na adresu sídla predávajúceho, a to na vlastné náklady. Predávajúci neručí za poškodenie tovaru alebo jeho stratu počas prepravy, preto je odporúča tovar poistiť. Tovar poslaný na dobierku predávajúci neakceptuje.

Kupujúci sa zaväzuje vrátiť tovar nepoškodený, čistý, nepoužívaný, s visačkami a spolu s originálom dokladu o kúpe.

Predávajúci sa zaväzuje pri oprávnenom odstúpení od zmluvy vrátiť celú sumu za tovar kupujúceho, a to najneskôr do 15 dní v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet kupujúceho.

 

VII. Spôsob platby a platobné podmienky

 

 1. Všetky ceny tovarov, služieb a všetky ostatné poplatky sú uvádzané vrátane DPH. Cenové akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ nie je uvedené inak.

 2. Predávajúci UNIMAT, spol. s r.o. je platcom DPH. Kupujúci má možnosť zaplatiť za tovar pri dodaní tovaru kuriérom, prevedením kúpnej ceny alebo vkladom na účet predávajúceho platbou vopred alebo v hotovosti pri osobnom odbere.

 3. Prevzatie tovaru kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Vlastnícke právo prechádza na kupujúceho až zaplatením kúpnej ceny. Faktúra je vystavená na základe kúpnej zmluvy, t.j. objednávky tovaru. K cene tovaru je pripočítaná cena dopravy.

 4. Platba vopred prevodom alebo vkladom na účet – sumu objednaného tovaru je potrebné uhradiť na účet: 15308382/0200, ako variabilný symbol prosíme uviesť číslo faktúry. Po pripísaní fakturovanej čiastky na účet, tovar ihneď zasielame na uvedenú adresu doručenia aj s potvrdenou faktúrou o zaplatení.

V. Dodacie podmienky

 

 1. Tovar sa doručuje kuriérskou službou. Kuriérska služba telefonicky kontaktuje a dohodne miesto a čas prevzatia tovaru. • Prepravné + balné: Kuriérska služba 8,00 EUR

 • Prepravné + balné: Slovenská pošta 3,90 EUR
 • Objednávky nad 200€ s DPH zasielame na území Slovenska ZDARMA.

V prípade nadrozmerných zásielok nad 30kg je poplatok (prepravné + balné) dojednaný individuálne telefonicky s kupujúcim.

V prípade zásielok nad 300 kg je možné doručenie len za predpokladu využitia výťahu a možnosti použitia paletového vozíka.

 

 1. Tovar, ktorý je skladom  expedujeme do 3 pracovnýh dní odo dňa, kedy  Vám bola objednávka potvrdená. Tovar, ktorý nie je skladom zasielame podľa dodacích termínov našich dodávateľov, zvyčajne do 10 pracovných dní od jeho objednania, pokiaľ nie je dohodnuté inak. V prípade, že sa tovar nenachádza na sklade, zákazník bude o tom upovedomený telefonicky alebo emailom.

 2. Pri vyexpedovaní tovaru je kupujúci informovaný, aby sa mohol pripraviť na prevzatie tovaru. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu na adresu, ktorú uviedol v objednávke ako miesto doručenia.

 3. Pri preberaní zásielky od kuriéra je kupujúci povinný v prítomnosti kuriéra skontrolovať obal a obsah zásielky. V prípade, že je obal zásielky, resp. obsah zásielky poškodený alebo neúplný, je kupujúci povinný takúto skutočnosť zapísať do preberacieho protokolu a následne bez zbytočného odkladu, oznámiť predávajúcemu. V opačnom prípade nebudú dodatočné reklamácie akceptované.

 4. Ak si kupujúci zásielku v dohodnutý čas a na dohodnutom mieste nepreberie, je povinný uhradiť predávajúcemu všetky náklady, ktoré mu tým vznikli. Takisto budú kupujúcemu účtované všetky preukázateľné náklady spojené s dodaním tovaru, ktorý bez udania dôvodu neprevzal. V prípade nevyzdvihnutia zásielky si vyhradzuje spoločnosť UNIMAT spol. s r.o. právo vyúčtovať kupujúcemu obojstranné poštovné a prepravné náklady na zásielku v plnej výške podľa cenníka doručovateľskej služby.

 5. Spolu s tovarom bude kupujúcemu doručená aj faktúra.

 

VI. Reklamačný poriadok

 

 1. Reklamácia sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianský zákonník, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho

 2. Kupujúci je povinný pri prebraní si tovar riadne prezrieť a skontrolovať. V prípade oprávnenej / preukázanej závady tovaru, na ktorú sa vzťahuje záruka, má kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu alebo výmenu. Reklamáciu kupujúci uplatňuje u predávajúceho. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť do miesta sídla predávajúceho na vlastné náklady.

 3. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní, v odôvodnených prípadoch, najmä ak je potrebné odborné posúdenie závady, najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo na výmenu za nový výrobok alebo odstúpenie od zmluvy.

 4. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol.

 5. Pri uplatňovaní reklamácie je kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe tovaru a spolu s riadne vyplneným reklamačným protokolom.

 6. V prípade zasielania tovaru je kupujúci povinný uskutočniť všetky úkony potrebné na ochranu tovaru pred poškodením počas prepravy.

 

VII. Záručné podmienky

 

 1. Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži doklad o kúpe tovaru. Predávajúci poskytuje na tovar záruku v trvaní 24 mesiacov.

 2. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Záruka sa nevzťahuje na závady tovaru spôsobené jeho používaním v rozpore s účelom používania alebo pokynmi uvedenými v návode na použitie, mechanickým poškodením, vystavením tovaru nebezpečným následkom tepelného a / alebo elektromagnetického žiarenia, pôsobením poveternostných vplyvov a vplyvov okolia (vlhkosť, prašnosť, priame slnečné žiarenie), mechanickým poškodením a neoprávnenými zásahmi do tovaru. Je potrebné rozlišovať medzi zárukou a životnosťou niektorých výrobkov.

VIII. Ochrana osobných údajov

 

 1. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou, či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

 2. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

IX. Záverečné ustanovenia

 

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 01.09.2014.

 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

 3. Zmluvné strany sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

 

V Prievidzi, dňa 1.9.2014